Privacybeleid | bescherming persoonsgegevens

In dit privacybeleid wil ik heldere en transparante woorden weergeven over hoe ik omga met jouw persoonsgegevens. Carina Boon, Praktijk voor professioneel ontharen hecht veel waarde aan de bescherming/privacy van jouw persoonsgegevens.

English version below

Zorgvuldig

Ik doe er alles aan om jouw privacy te waarborgen en ga daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Carina Boon praktijk voor professioneel ontharen (PvpO) houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit brengt met zich mee dat ik in ieder geval:

 • jouw persoonsgegevens verwerk in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacybeleid;
 • verwerking van jouw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vraag om jouw uitdrukkelijke toestemming als deze nodig is voor de verwerking van je persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen heb genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeef aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte ben van jouw rechten omtrent jouw persoonsgegevens, je hierop wil wijzen en deze respecteer.

Als Carina Boon, PvpO, ben ik verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van deze privacy policy, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact wilt, dan kan dit natuurlijk. Hoe dit te doen zie je, na het lezen dit document.

Minderjarigen

Ik verwerk enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 18 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Carina Boon, PvpO, bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Welke persoonlijke gegevens verzamelt de site en waarom die verzamelt worden

Verwerking van persoonsgegevens van klanten .

Cookies

Ingesloten inhoud van andere websites

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht.

Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op je computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over jou gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Informatie wordt door Google gebruikt om bij te houden hoe je de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.


Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal jou IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Je kunt het gebruik van cookies weigeren door in je browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen je er echter op dat je in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geef je toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Hoe lang we jouw gegevens bewaren

Wanneer je een reactie achterlaat dan wordt die reactie en de metadata van die reactie voor altijd bewaard. Op deze manier kunnen we vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van dat we ze moeten modereren.

Voor gebruikers die zich op onze site registreren (indien aanwezig), slaan we ook de persoonlijke informatie op die ze verstrekken in hun gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen op ieder moment hun persoonlijke informatie bekijken, bewerken of verwijderen. Site beheerders kunnen deze informatie ook bekijken en bewerken.

Hoe lang partners of bedrijven als Google-analytics en of anderen hun data aanhouden is in privacy statement geregeld naar deze bedrijven vindt je altijd een link.

Welke rechten je hebt over je gegevens

Openbaarmakingsverplichtingen van de industrie

Als je een reacties hebt achter gelaten, kan je verzoeken om een exportbestand van je persoonlijke gegevens die we van je hebben, inclusief alle gegevens die je ons opgegeven hebt. Je kan ook verzoeken dat we alle persoonlijke gegevens die we van je hebben verwijderen. Dit bevat geen gegevens die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligings doeleinden.

Registratie van klanten

Als klant van Carina Boon kan je ten alle schriftelijk opvragen welke gegevens bij mij geregistreerd staan en hoe deze beveiligd zijn.

Waar we jouw gegevens naartoe sturen

Mogelijk worden reacties van bezoekers gecontroleerd via een geautomatiseerde spamdetectie service.

Hoe we jouw gegevens beschermen

Beveiliging

Ik heb passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo heb ik bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Carina Boon, PvpO, van jouw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • Gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op alle digitale systemen wordt gehanteerd;
 • Ik pseudonimiseren en zorg voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten worden regelmatig gemaakt;
 • Ik test en evalueer regelmatig de genomen maatregelen en onderneem daarop de nodig actie;

Binnen de EU

Ik verstrek geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Jouw contactinformatie

Contactformulieren

Persoonsgegevens van klanten worden door Carina Boon, PvpO, verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden
 • Communicatie over de opdracht
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De verzonden mail met verstrekte gegevens

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Carina Boon, PvpO,  de volgende persoonsgegevens van je vragen:

 • Voornaam/Voorletter; Tussenvoegsel; Achternaam;
 • Woonadres; Huisnummer; Woonplaats
 • (Zakelijk) Telefoonnummer;
 • (Zakelijk) E-mailadres;
 • Gezondheid en medicijngebruik
 • Geboortedatum

Je persoonsgegevens worden door Carina Boon, PvpO,  opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Reacties

Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de gegevens getoond in het reactieformulier, het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent om te helpen spam te detecteren.

Met wie we jouw gegevens delen

Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan mij geeft kunnen aan derde partijen verstrekt worden indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hieronder beschreven doeleinden.

Met verwerkende partijen (verwerkers) maak ik de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen. Verder zal ik de door jouw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij mij opvraagt. In een dergelijk geval dien ik medewerking te verlenen en ben dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kan ik persoonsgegevens delen met derden indien jij mij hier schriftelijk toestemming voor geeft.
Ik geef nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee ik geen verwerkersovereenkomst heb afgesloten.

Van welke derde partijen we gegevens ontvangen

Zo maak ik gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma;
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;

Rechten omtrent uw gegevens

Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke ik van je ontvangen heb. Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door mij of door één van de verwerkers. Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door mij te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij. Ik kan je vragen om je te legitimeren voordat ik gehoor kan geven aan voornoemde verzoeken.

Wanneer ik jouw persoonsgegevens verwerk op basis van een door jouw gegeven toestemming hiertoe, dan heb je altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan vraag ik je hierover direct contact met mij op te nemen. Komen wij er samen niet uit dan vind ik dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van dit privacy statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact op.

Wie ben ik

Carina Boon,
Praktijk voor professioneel ontharen
Frambozenstraat 43a
2564 XK Den Haag
+31(0)6-27052321

Mijn website-adres is: https://www.carinaboon.nl.


Privacy policy 

Carina Boon, Practice for professional hair removal attaches great importance to the protection, privacy, of your personal data. In this privacy policy I want to provide clear and transparent information about how I handle personal data.

I do everything to ensure your privacy and therefore handle personal data with care. Carina Boon, PvpO

complies in all cases with applicable laws and regulations, including the General Data Protection Regulation. This means that I at least:

Process your personal data in accordance with the purpose for which it was provided, these goals and type of personal data are described in this privacy policy;

Processing of your personal data is limited to only those data that are at least necessary for the purposes for which they are processed;

Ask for your explicit consent if this is necessary for the processing of your personal data;

Have taken appropriate technical and organizational measures to ensure the security of your personal data;

Do not pass on personal data to other parties, unless this is necessary for the execution of the purposes for which they were provided;

Be aware of your rights regarding your personal data, will point this out to you and respect it.

As Carina Boon, PvO. I am responsible for the processing of your personal data. If, after reading this privacy policy, or in a more general sense, you have questions about this or want to contact us, you can do this via the contact details at the bottom of this document.

Minors

I only process personal data of minors (persons under the age of 16) if written permission has been given by the parent, caregiver or legal representative.

Retention period

Carina Boon, PvO, does not store personal data longer than necessary for the purpose for which it was provided or required by law.

What personal information does the site collect and why it is collected

Processing of personal data of customers and suppliers

Cookies

When you leave a comment on our site, you can indicate whether your name, your email address and website may be stored in a cookie. We do this for your convenience so that you do not have to enter this information again for a new response. These cookies are valid for one year.

When you visit our login page, we store a temporary cookie to check whether your browser accepts cookies. This cookie does not contain any personal information and is deleted as soon as you close your browser.

As soon as you log in, we will store some cookies in connection with your login information and screen display options. Login cookies are valid for 2 days and cookies for screen display options are 1 year. If you select “Remember me”, your login will be saved for 2 weeks. As soon as you log out of your account, login cookies are removed.

When you change or publish a message, an additional cookie is stored by your browser. This cookie contains no personal data and only contains the post ID of the article you have edited. This cookie expired after a day.

Embedded content from other websites

Messages on this site may contain embedded (embedded) content (for example, videos, images, messages, etc.). Embedded content from other websites behaves exactly the same as if the visitor had visited this other website.

These websites may collect information about you, use cookies, embed third-party tracking, and monitor your interaction with this embedded content, including interaction with embedded content if you have an account and are logged into that website.

Analytics

This website uses Google Analytics, a web analysis service provided by Google Inc. (“Google”). Google Analytics uses “cookies” (text files placed on your computer) to help the website analyze how users use the site. The information generated by the cookie about your use of the website (including your IP address) is transferred to and stored by Google on servers in the United States. Information is used by Google to track how you use the website, to compile reports on website activity for website operators and to provide other services related to website activity and internet usage.

Google may provide this information to third parties if Google is legally obliged to do so, or insofar as these third parties process the information on behalf of Google. Google will not combine your IP address with other data that Google has. You can refuse the use of cookies by choosing the appropriate settings in your browser. However, we would like to point out that in that case you may not be able to use all the features of this website. By using this website, you consent to the processing of the information by Google in the manner and for the purposes described above.

How long we keep your data

When you leave a comment, that reaction and the metadata of that reaction are stored forever. In this way we can automatically recognize and approve follow-up responses instead of having to moderate them.

For users who register on our site (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can view, edit or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Site administrators can also view and edit this information.

You will always find a link for how long partners or companies such as Google Analytics and whether others keep their data in privacy statement to these companies.

What rights you have over your data

Disclosure Obligations of Industry

If you have an account on this site or have left comments, you can request an export file of your personal data that we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we delete all personal data we have about you. This does not contain any information that we are required to keep for administrative, legal or security purposes.

Registration of customers

As a Carina Boon customer, you can request in writing at any time which data is registered with me and how it is secured.

Where we send your data

Visitor responses may be monitored through an automated spam detection service.

How we protect your data

Security

I have taken appropriate technical and organizational measures to protect your personal data against unlawful processing, for example I have taken the following measures;

All persons who can access your data on behalf of Carina Boon, PvO, are bound to confidentiality.

 • I have a username and password policy on all digital systems;
 • I pseudonymise and encrypt personal data if there is reason to do so;
 • Backups of the personal data in order to be able to restore them in the event of physical or technical incidents are made frequently;
 • Regularly test and evaluatuations and measures are taken;

Within the EU

I do not provide personal data to parties located outside the EU.

Which data breach procedures we have implemented

Your contact information

Contact forms

Personal data of customers or suppliers are processed by Carina Boon, PvO, for the following purpose (s):

Administrative purposes

 • Communication about the assignment
 • Executing or issuing an assignment.

The basis for this personal data is:

 • The sent mail with provided data

For the above objective (s), Carina Boon, PvO, may request the following personal data from you:

 • First name / Initial; Insertion; Last name;
 • Home address; House number; residence
 • (Business) telephone number;
 • (Business email address;
 • Health and medicine use
 • Date of birth

Your personal data is stored by Carina Boon, PvO, for the above processing (s) for the period:
During the term of the agreement and thereafter only in the financial administration for a maximum of 7 years.

Reactions

When visitors leave comments on the site, we collect the information shown in the comment form, the visitor’s IP address and the browser user agent to help detect spam.

An anonymized string, created from your email address (this is also called a hash) can be sent to the Gravatar service if you use it. The privacy policy page can be found here: https://automattic.com/privacy/. After your response is approved, your profile picture will be publicly visible in the context of your response.

Media

If you are a registered user and upload images to the site, you should avoid uploading images containing EXIF ​​GPS location data. Visitors to the website can download the images from the website and view the location data.

Who we share your data with

Provision to third parties

The information you provide to me can be provided to third parties if this is necessary for the implementation of the purposes described below.

I make the necessary arrangements with processing parties (processors) to ensure the security of your personal data. Furthermore, I will not provide the information you provide to other parties, unless this is legally required and permitted. An example of this is that the police requests (personal) data from me in the context of an investigation. In such a case I must cooperate and I am therefore obliged to provide this information. I can also share personal data with third parties if you give me written permission for this.

I never pass on personal data to other parties with whom I have not concluded a processor agreement.

From which third parties we receive data
For example, I use a third party for: Taking care of the internet environment of the AVG program; Taking care of the (financial) administration;

Rights regarding your data

You have the right to inspect, correct or delete the personal data that I have received from you. As you can also object to the processing of your personal data (or part thereof) by me or by one of the processors. Also You have the right to have the data provided by you transferred by me to yourself or, on your instructions, directly to another party. I can ask you to identify yourself before I can respond to the aforementioned requests.

When I process your personal data on the basis of your permission, you always have the right to withdraw this permission.

Complaints

If you have a complaint about the processing of your personal data, I ask you to contact me directly. If we can’t work it out with you, then I find this very annoying. You always have the right to file a complaint with the Dutch Data Protection Authority, which is the supervisory authority in the field of privacy protection.

Ask

If you have any questions or comments regarding this privacy statement, please contact: info@carinaboon.nl

Who am I

Carina Boon,
Practice for professional hair removal
Frambozenstraat 43
2564 XK The Hague
+31(0)6-27052321

My website address is: https://www.carinaboon.nl.

Openingstijden & mijn adres
-
Open: maandag tot en met vrijdag
van 8.00 tot 20.00
Op telefonische afspraak
Locatie van mijn praktijk

Ruimte te huur bij mij in de praktijk. Mogelijkheden voor cosmetische verzorgers als schoonheidsspecialiste of een masseur… maar ook geschikt als een ruimte voor een zelfstandige-administrateur of beginnend accountant of misschien een coach of therapeut. Reacties graag direct naar mij.